Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DODOMO.PL

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

znajdującego się pod adresem internetowym www.dodomo.pl

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z

2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz.

93 ze zmianami),

d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca –Pracownia Projektowa Maciej Rozum z siedzibą w Otwocku (05-

402), ul. Zaciszna 44E, NIP: 915-147-22-56, będąca właścicielem Sklepu.

2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.dodomo.pl

3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka

organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów

w Sklepie.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

5. Towar – biżuteria i akcesoria oferowane przez Sklep.

6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez

jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka.

7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa

Zamówienie.

8. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta danych.

9. Dane – dane Klienta, w tym także dane o charakterze osobowym przetwarzane w

celu realizacji Zamówienia.

10. Konto – konto w sklepie utworzony po dokonaniu Rejestracji Klienta,

umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupów w Sklepie.

11. Cena – cena jednostkowa Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca

podatek VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

12. Administrator danych osobowych - jest to podmiot decydujący o zakresie,

sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za

pośrednictwem serwisu Internetowego www.dodomo.pl.

13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia

Zamówienia pokrywa Klient.

14. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz

Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu

Zamówienia.

15. Powierzenie danych osobowych - to czynność polegająca, na

udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi,

który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy

dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a

po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam

wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.

§ 3 Warunki ogólne

1. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią

Regulaminu.

2. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.

3. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego

Danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu.

§ 4 Konto

1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.

3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego

się pod adresem elektronicznym www.dodomo.pl.

4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz

niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta, które umożliwia składanie

Zamówień.

5. Dokonując Rejestracji Klient podaje m.in. następujące Dane:

a) login,

b) hasło

c) adres e-mail,

d) imię i nazwisko,

e) adres,

f) numer telefonu.

6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu

pełną odpowiedzialność.

7. Login oraz hasło mają charakter poufny.

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:

a) za pośrednictwem Konta,

b) bez konieczności Rejestracji i Logowania, poprzez podanie Danych przy składaniu

Zamówienia.

2. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili

złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji na stronie

Sklepu.

4. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich

jak m.in. ilość, wyboru sposobu odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy

płatności.

5. Poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie” Klient akceptuje warunki sprzedaży,

właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów

dostawy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały

złożone z błędnie podanymi Danymi.

7. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują

przepisy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru

zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia realizacji Zamówienia,

bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać

przesłane w formie pisemnej listem lub pocztą elektroniczną na adres

sklepdodomo@gmail.com. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli

przed jego upływem list zostanie wysłany.

9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zobowiązany jest

odesłać Towar na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia

o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony

na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien

być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego

sprzedaży. Koszty przesyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od

Konsumenta płatności, w tym koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę

sposobu dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o o wykonaniu prawa

odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich

samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej

transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w

każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym

zwrotem. Sprzedawca powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient

przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w

chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

12. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru w Sklepie, Klient zostanie

poinformowany o ewentualnym terminie dostępności lub zostanie mu

zaproponowany Towar alternatywny.

13. W przypadku trwałej niedostępności Towaru i nie zaakceptowania przez Klienta

Towaru alternatywnego, Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym

zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sklepu związanych z niemożnością

realizacji Zamówienia.

§ 6 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

a) przelew na konto

b) przelew on-line,

c) karty płatnicze:

*Visa

*Visa Electron

*Mastercard

*MasterCard Electronic

*Maestro

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.

§ 7 Dostawa

1. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj.

otrzymania Towaru przez Klienta.

2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do

wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej i

Poczty Polskiej.

3. Koszty dostawy Towaru za granicę uzależnione są od kraju Dostawy.

4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej

autoryzacji płatności.

5. Podczas odbioru Towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie

posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić,

czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do

stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem składanym wobec

kuriera.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru

Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 Regulaminu.

7. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

8. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.

§ 8 Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Projektowa

Maciej Rozum z siedzibą w Otwocku (05-402), ul. Zaciszna 44E, NIP: 915-

147-22-56. Możesz się z nami skontaktować korzystając z formularza

kontaktowego lub dzwoniąc pod numer + 48 504 840 139 .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo

podatkowe oraz Prawo rękojmi).

Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie

umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną

np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy

lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub

serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane

będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i

transportowe.

Dane Państwa będą przetwarzane przez:

Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane

przekazane podczas składania zamówień;

Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych

nam w celach rachunkowych;

Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych

przekazanych nam podczas zakładania konta..

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia

danych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub

skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6,

powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie

ich usunięcia

jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a

wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub

niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich

gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad

wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony

będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego

braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.

U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl